Adatkezelési tájékoztató megbízási szerződést kötő ügyfelek számára

1. Az adatkezelő(k) megnevezése:

Az DR MAKKOS INGATLAN, amely az alábbiakat foglalja magában:

  • a DRMAKKOS.COM Bt.. ( székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.cégjegyzék száma: 01 06 722448, képviseli: dr. Makkos Bernadett),
  • a DRMAKKOS.COM Bt-vel franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások.

A DR.MAKKOS INGATLAN adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak

  Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Kik férhetnek az adatokhoz?
A az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja - a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés; ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei Az ügyfél személyes adataihoz a DRMAKKOS.COM Bt-n kívül a DR.MAKKOS INGATLAN azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.
az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a DR.MAKKOS INGATLAN jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja - az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma Az ügyfél személyes adataihoz a DRMAKKOS.COM Bt-n kívül a DR.MAKKOS INGATLAN azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózko¬dási helye Az ügyfél személyes adataihoz a DRMAKKOS.COM Bt -n kívül a DR.MAKKOS INGATLAN azon Franchise Partnere fér hozzá, aki az ügyféllel szerződéses kapcsolatban áll/állt.
  számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai Az ügyfél személyes adataihoz a DR.MAKKOS INGATLAN azon Franchise Partnere fér hozzá, aki az ügyfélnek számviteli bizonylatot állított ki.
B A DR.MAKKOS INGATLAN szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen - közvetítettpénzügyi termékekkel/ általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, - értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás. a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az érintett önkéntes hozzájárulása az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, ingatlan adatai A DRMAKKOS.COM Bt.. és vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók
Az ingatlan értékesítése esetén az ügyfél adatainak a továbbítása a DR.MAKKOS INGATLANNAL szerződéses jogviszonyban álló energetikai tanúsító társaságnak (É.T.T. Kft) abból a célból, hogy az ügyféllel az energetikai tanúsító társaság a szolgáltatása nyújtása érdekében kapcsoltba léphessen. a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az érintett önkéntes hozzájárulása az ügyfél neve, telefonszáma, ingatlan adatai - DRMAKKOS.COM Bt. és - az energetikai tanúsítást végző (É.T.T. Kft, székhely: 1051 Józsefnádor tér 10..)
       
Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az érintett önkéntes hozzájárulása - név
- e-mail cím
- telefonszám
- ingatlan paramétei
- ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok
- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok
- DRMAKKOS.COM Bt., valamint az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll
piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az érintett önkéntes hozzájárulása ingatlan adatai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár stb.) - DRMAKKOS.COM Bt.

3. Adattovábbítás

A DR.MAKKOS INGATLAN az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

Az ügyfél nevét, telefonszámát és az ingatlan adatait az ingatlan értékesítése esetén továbbítja az energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítványt készítő É.T.T. Kft. részére.

Az ügyfél személyes adatait a DR.MAKKOS INGATLAN megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesíté¬se esetén továbbíthatja az általa vagy a Franchise Partner által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

A DR.MAKKOS INGATLAN az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

4. Az adatkezelés időtartama

A Pmt. alapján és Számviteli törvény alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a DR.MAKKOS INGATLAN által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink a DRMAKKOS.COM Bt címére (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.) megküldött levélben vagy az info@ingatlandoktor.com e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Az ügyfél kötelezettségei

A DR.MAKKOS INGATLAN és az ügyféllel megbízási szerződésben álló Franchise Partnere a Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

A DR.MAKKOS INGATLAN és az ügyféllel megbízási szerződésben álló Franchise Partnere a Pmt. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával az adott Franchise Partnert a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a DR.MAKKOS INGATLANT az info@ingatlandoktor.com email címre küldött vagy a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.